Давността на административната глоба е 3 години

„Преди повече от 2 години бях хваната с превишена скорост и ми написаха акт. Вероятно заради честото ми отсъствие от страната или поради нежелание на органите на КАТ, но глобата от 150 лева получих едва преди няколко дни. Мои близки ме посъветваха да обжалвам пред съда, но други ми казаха да си замълча, тъй като имало давност. Как да постъпя ?

Силвана Младенова от София

В конкретния случай става дума за административно нарушение, наказуемо по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) и по Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Правилно е за констатирано нарушение да бъде съставен акт на нарушителката, върху който тя има право на напише възражение на място пред контролните органи. Законът дава още една възможност: в 3-дневен срок след връчването на акта лицето да напише допълнителни писмени обяснения по случая и да ги внесе в деловодството на съответното поделение на „Пътна полиция"- КАТ.
Наказанията по ЗАНН са обществено порицание, глоба или временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност. Те се налагат само с наказателно постановление, което задължително се връчва на нарушителя срещу подпис. Той може да го обжалва в 7-дневен срок с писмена жалба в 2 екземпляра, подадена чрез наказващия орган, адресирана до районния съд. Делото може по различни причини да се забави, т.е. да има свой продължителен процесуален живот в съда. Гражданите (нарушителите) и контролните органи (актосъставител и наказващ орган) трябва да знаят, че независимо от бавенето в съда или поради споменатата от читателката чиновническа немарливост при обработване на акта и наказателното постановление текат законова давност и обща абсолютна давност. След като последната изтече, административното производство се прекратява и наказанието отпада. Съгласно чл. 82. ал. 1 от ЗАНН административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли:
- две години, когато наложеното наказание е глоба;
- шест месеца, когато наложеното наказание е временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност;
- три месеца, когато наложеното наказание е обществено порицание.
Давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания гражданин за изпълнение на наказанието. Давността са прекъсва при следните примерни действия на администрацията:
- писма с обратна разписка за връчване на наказателното постановление;
- при данъчните дела с уведомяването за образувано изпълнително дело;
- поканата за доброволно плащане/изпълнение;
- придружително писмо от митническите органи с описание на нарушението и др. подобни.
След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.
Независимо от спирането или прекъсването на давността административното наказание не се изпълнява, ако е изтекъл срок, който надвишава с една втора сроковете, посочени по-горе. Пример: за глобата общата давност е 2 години + 1 година = 3 години абсолютна давност.
В конкретния случай добре би било читателката най-напред да обжалва в срок наказателното постановление пред районния съд (ако счита, че има основание, т.е. изложеното в акта и в наказателното постановление не е вярно като фактическа обстановка), а след това спокойно да изчислява погасителната административна давност по дадения пример.

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman