Основи на българската памет

----

Из „ За буквите ”, Черноризец Храбър (IX-X в.)
...Първата буква у евреите е “алеф”, което ще рече “учение”.
Като се завежда отначало детето на училище, казва му се: “Учи се”
- това е алеф. И гърците, подражавайки на това, казваха “алфа”. И
така се пригоди този еврейски израз към гръцкия език, че казват
на детето “алфа”, което значи на гръцки “търси” вместо “търси
учение”. Подобно на това и св. Кирил създаде буква “аз”. Но като
първа буква и дадена от Бога на славянския род за развързване
устата на онези, които чрез азбуката се учат на разум, “аз” се
изговаря с широко отваряне на устата, а другите букви се изговарят
и произнасят със слабо разтваряне на устата.
Някои казват: “Защо е създал 38 букви, когато може да се пише
и с по-малко, както гърците пишат с 24 букви?” Но те не знаят с
колко пишат гърците. Наистина те имат 24 букви, но не изпълват с
тях книгите си, та са прибавили 11 двугласни и три за числата: 6,
30, 300. И като се съберат - 38. Подобно на това и по същия начин
св. Кирил създаде 38 букви.
Други пък казват: “Защо са славянските книги? И не знаят,
окаяните, какво говорят, че Бог е заповядал да се пишат книги на
три езика, както пише в Евангелието: “И имаше дъска, написана на
еврейски, римски и елински.”. На това какво да кажем или що да
речем на такива безумци? Бог не е създал най-напред нито еврейския,
нито елинския език, а сирийския, на който е говорил Адам, и от
Адама до потопа, и от потопа, докато бог раздели езиците при
стълпотворението, както пише: “Размесени бяха езиците.” И както
се размесиха езиците, така и нравите, и обичаите, и наредбите, и
законите, и изкуствата според народите: на египтяните се падна
земемеренето, на персите, халдеите и асирийците - звездоброенето,
гадаенето, врачуването, магьосничеството и всички човешки
изкуства; на евреите пък - светите книги, в които е писано, че Бог
сътвори небето и земята и всичко, което е на нея, и човека, и всичко
поред, както пише; на елините пък даде граматиката, риториката ифилософията.
Но преди това елините нямаха букви на своя език, а пишеха
своята реч с финикийски букви. И така беше много години. После,
като дойде Паламид, започна от алфа и вита и състави на елините
само 16 букви. Към тях Кадъм Милиски прибави още 3 букви.
С тези 19 букви пишеха дълго време. После Симонид изнамери
и прибави две букви, а писателят Епихарий изнамери 3 букви. И
събраха се 24. След много години Дионисий Граматик изнамери 6
двугласни, после друг - 5 и друг - 3 за числата. И така мнозина за
много години едва събраха 38 букви.
После пък, като минаха много години, намериха се по божие
повеление 70 мъже, които преведоха от еврейски на гръцки език
(Светото писание). А славянските книги сам св. Константин,
наречен Кирил, ги преведе и буквите създаде за малко години:
онези мнозина, 7 души, и за много години създадоха техните букви,
а 70 - превода. Затова славянските букви са по-свети и по за почит,
защото свят мъж ги е създал, а гръцките - елини езичници.
Ако ли пък някой рече, че не ги е нагласил добре, понеже и сега
още се нагласяват, ще дадем този отговор: и гръцките също така
много пъти са били нагласявани от Акила и Симах, а после и от
мнозина други. Защото по-лесно е да се нагласи отпосле, отколкото
да се създаде за пръв път.
Ако запиташ гръцките книжовници, като речеш: “Кой ви е създал
буквите и превел книгите, или в кое време?”, то рядко измежду
тях знаят. Обаче ако запиташ славянските азбукарчета, като речеш:
“Кой ви е създал азбуката или превел книгите?”, всички знаят и в
отговор ще рекат: “Св. Константин Философ, наречен Кирил, той
ни създаде азбуката и преведе книгите и брат му Методий.” И ако
попиташ в кое време, то всички знаят и ще рекат, че през времето
на гръцкия цар Михаил и на Бориса българския княз, и на Растица
моравския княз, и на Коцел блатенския княз, в годината 6363 от
създаването на света (855 сл. Христа).
Има и други отговори, които другаде ще кажем, а сега няма
време. Така, братя, Бог е дал разум на славяните, комуто слава
и чест, и власт, и поколение сега и винаги в безкрайните векове,
амин.
==================================================================
Именник на българските канове
АВИТОХОЛ живя 300 години. Родът му Дуло. Годината му
дилом твирем.
ИРНИК живя 150 години. Родът му Дуло. Годината му дилом
твирем.
ГОСТУН – бе наместник. Родът му Ерми. Годината му дохс
твирем.
КОУРТ управлява 60 години. Родът му Дуло. Годината му
шегор вечем.
БЕЗМЕР три години, а родът му Дуло. Годината му шегор
вечем.
Тези петима князе царуваха оттатък Дунава 515 години с
остригани глави. След това дойде Исперих от тази страна на
Дунава, както е и досега.
ИСПЕРИХ шестдесет и една година (управлява). Родът му
Дуло. Годината му верени алем.
ТЕРВЕЛ – 21 години. Родът му Дуло. Годината му теку читем.
ТВИРЕМ – 28 години. Родът му Дуло. Годината му дван
щехтем.
СЕВАР – 15 години. Родът му Дуло. Годината му тох алтом.
КОРМИСОШ – 17 години. Родът му Вокил. Годината му шегор
твирем.
ВИНЕХ – 7 години. Родът му Вокил. Годината му именшегор
алем.
ТЕЛЕЦ – 3 години. Родът му Угаин. Годината му сомор алтем.
УМОР (управлява) 40 дни. Родът му Вокил. Годината му дилом
тутом.
==================================================================
Извадка от Колоната на Омуртаг
Кан Субиги Омуртаг, обитавайки в своя стар дом, направи
преславен дом на Дунава и по средата на двата всеславни дома,
като измери, направи на средата могила и от средата на тази могила
до стария ми дворец има 20 000 разтега. Самата могила е всеславна
и след като измериха земята, направих този надпис. Човек и добре
да живее, умира и друг се ражда. Нека роденият по-късно, като
гледа този надпис, да си спомня за оногова, който го е направил. А
името на архонта е Омуртаг Кан Субиги. Нека Бог да го удостои да__ преживее сто години
/Колоната е открита 1905 г. край Крумово, Преславско/
==================================================================
Из „ Манасиевата хроника
При император Константин Брадати дойдоха българите през
Дунава и като ги разбиха, отнеха от гърците цялата тази земя, в
която живеят и досега. Преди тя се наричаше Мизия. Бидейки
многочислени, изпълниха цялата тази страна на Дунава и другата
до Драч (гр. Дурас, Албания б.а.).
При цар Анастасий започнаха българите да поемат тази земя,
като дойдоха в Бъдин /Видин/ и първо започнаха да поемат Долната
земя Охридска и след това цялата тази земя. Оттогава досега са 870
години.
==================================================================
Из „ Похвално слово за крал Теодорих
Българите са народът, който преди тебе имаше всичко, което
е пожелавал; народ, в който този е придобивал титли, който
е купувал благородството си с кръвта на неприятеля, в който
бойното поле прославя рода, понеже у тях се смята без колебание
за по-благороден оня, чието оръжие е било повече окървавено в
сражение; те са народ комуто преди битката с тебе не се е случвало
да срещне противник, който да му устои. Тях не са поставяли в
затруднение нито планинските масиви, нито изпречилите се реки,
нито липсата на храна, понеже смятат че е достатъчно удоволствие
да пият кобилешко мляко. Кой би устоял срещу противник, който
се носи и храни от своето бързо животно? По рано вярваха че
светът е открит за тях, сега смята че за тях е затворена само тази
част от земята, която ти пазиш...
/Автор: Магнус Енодий (473 – 521 г.), роден в дн. Франция,
църковен служител, близък на остготския крал Теодорих/
==================================================================
Из „ Свидас лексикон
...Крум свикал всички българи и им заповядал, като издал
следните закони: „Ако някой обвини другиго, да не бъде слушан,
преди да бъде вързан и разпитан. И ако се окаже, че той клевети
и лъже, да бъде убит. Не се позволява да се дава храна на онзи,
който краде. Или ако някой би се осмелил да направи това, имотите
да му бъдат отнети. Заповядал също да се строшават краката на
крадците и всички лозя да се изкоренят. На всеки, който проси, да
не се дава малко, но да бъде достатъчно задоволен, за да не изпадне
пак в нужда; или пък, който не постъпи така, ще му бъдат отнети
имотите”. Както бе казано, българите унищожили всички авари.
==================================================================
Из „ Ашхарацуйц
В Скития има планини, поля, пустини и безводни пространства.
Страните в нея са пет от които ще отбележим Согдиана... В тези
две области обитават до 15 народа богати, промишлени, търговски
в пространството между Туркестан и Арийците при планината
Емаон (1)... От петнадесетте народа един се нарича Масагети,
чиято царица е умъртвила Кир; след това народът Бхух (2).
/1. Емаон – Имеон, авторите от античноста и средновековието
назовават така планинските вериги Тян Шан, Памир, Хиндукуш.
2. Бхух – според прочита на арменския академик С.Еремян
– наименование на древните българи
Ашхарацуйц – арменски анонимен трактат по география от VI
– VII век./
==================================================================
Из „ Хроника
Потеглиха трима братя от вътрешна Скития, водейки 30
хиляди скити, направиха път от 65 дена от отвъд планина Имеон.
Пътуваха зимно време за да намерят вода и стигнаха до река
Танаис (р.Дон)...
Един от братята на име Булгариос взе 10 хиляди души и се
отдели от братята си... и премина към река Дунав... И изпрати до
Маврикий (582 – 602 г.) не би ли му дал земя за да живее там... Той
му даде горна и долна Мизия и Дакия ...
/Маврикий – византийски император от 582 до 602 г.
Автор на „Хроника” е Михаил Сирийски живял от 1126 до
1199 г., бил е патриарх на Антиохия, високо образован./
==================================================================
Из „ История на Армения
В дните на Аршак станали големи размирици във веригата на
великата Кавказка планина, в страната на българите; много от тях__ дошли в нашата страна и се заселили за дълго време под Кол (Кох,
дн. Грузия), на плодородна земя.
/Автор е Мовсес Хоренаци (Мойсей Хоренски) роден в началото
на V век, завършва „История на Армения” към 485 г., вероятно за
българите е черпил сведения от Мар Абас Катина (III – IV век)/
==================================================================
Из хрониката на Йоан Антиохийски
Съюзът на двамата Теодориховци отново безпокоял ромейската
държава, тъй като те опустошавали тракийските градове. По тази
причина тогава Зенон (474 – 491 г.) бил принуден да повика за пръв
път българите за съюзници.
/Авторът Йоан Антиохийски е живял VII – VIII век, сведението
което дава се отнася към 480 г./
==================================================================
Из „ Хроника ” на Комес Марцелин
Арист, началник на войската в Илирик, се отправил с 15 хиляди
войници и с 520 коли, срещу българите, които опустошавали
Тракия. Сражението се завързало край река Цурта, където
загинали повече от 4000 наши войници било в бягство, било като
се хвърляли от високия речен бряг. Така там погинала илирийската
военна мощ и били убити военачалниците Никострат, Инокентий
Танк и Аквилин.
/Авторът Комес Марцелин е живял през V – VI век, сведението
което дава се отнася към 499 г./
==================================================================
Из „ Хроника ” на Зигеберт
Император Юстиниан убил двама български князе заедно с
много хиляди българи, когато те опустошавали Тракия.
/Авторът Зигеберт (1030 – 1112 г.) бил монах в манастир в дн.
Белгия, сведението което дава се отнася към 539 г./
==================================================================
Из „ История на готите
Над Понтийско море се простират местата, обитавани от
българите, които са станали твърде известни поради лошите
последици от нашите грехове. Оттук вече следват хуните, които
като някакво буйно коренище от най-храбри племена са създали
двойна напаст за народите ...
/Авторът Йрданес е живял през VI век, вероятно с готско-
алански произход; горното съчинение е завършено към 551 г./
==================================================================
Из „ Хронография
От същото езеро до реката наречена Куфис, гдето се лови
българската риба ксистон се намира стара Велика България и
т.нар. котраги, които са също техни единоплеменници.
/Авторът Теофан Изповедник е живял през VIII – IX век,
прекарва повече от живота си в манастир в дн. Мала Азия, основан
от самия него./
==================================================================
Из „ Анонимен латински хронограф ” от 354 г.
От първия син на Ной – Сим, произлязоха 25 народа. Те живеят
на изток. Имената на синовете на Сим са:
Елам, от който са еламците;
Асир, от който са асирийците;
Арфаксад, от който са халдеите;
...
...
Зиези, от който са българите. (Ziezi ex quo vulgares)
/Хронографът е част от латински сборник, вероятно заимстван
от гръцки оригинал; датиран към 334 г., доуточнен – отнесен към
354 г./

----

http://www.esencia1.info/static.php?page=static090216-154106

1 коментар:

dialspe каза...

Подвизава се у нас ЗОР АЛЕФ,да ни учи на единение с магията...явно доста усилия/зор/ са нужни за знанието/алеф/...
А знанието казва,че ти си звездата на своя небосклон!
БЪДИ!

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman