ДЪГА - ПРОСТРЯНА ЧЕРГА

Записките на Ди Ал Пе

ПОД РЕДАКЦИЯТА НА Г-Н НИКОЛАЙ ГЮЛЕВ

Самиздат ”Лотос и Роза”
първо неотвършено издание

Съдържание

ПОСВЕЩЕНИЕ.......................................................................................................................................... 4
ИЗНАЧАЛИЕ......................................................................................................................................... 5
ПРЕДИСЛОВИЕ................................................................................................................................... 6
БОРБАТА С БЕЛИЯТ ЛИСТ И СЪС СЕБЕ СИ............................................................................ 7
СъкратеНО ПОСЛаниЕ............................................................................................................................ 8
ИЗ-РАЗ-И .............................................................................................................................................. 9
Е, НЕ, НИЕ........................................................................................................................................... 10
ОСновА..................................................................................................................................................... 12
Трудностите изграждат и каляват характера на човека............................................................. 13
До едно девойче................................................................................................................................. 14
Ню Йорк и Лондон или за Найлона (Ny-lon).................................................................................... 15
Дом или гробище................................................................................................................................. 16
Посланието на един Гларус!............................................................................................................. 17
СЪН....................................................................................................................................................... 18
Лятна утрин. Звън на свирка................................................................................................................. 18
ОТКЪСЛЕЦИ........................................................................................................................................... 19
На Друг(ар)ите..................................................................................................................................... 19
На Нея................................................................................................................................................... 20

Rainbow_1-20.pdf

ЧУЖДИ И НЕЧУЖДИ МИСЛИ.............................................................................................................. 23
ОЦЕЛЯВАЩИЯ ЖИВЕЕ МЕЖДУ ЛИШЕНИЯ И ИЗКУШЕНИЯ............................................... 24
“ОБИТАЛИЩЕ НА НАШИЯ ДУХ”.................................................................................................... 25
Евангелие на Марка гл.5; ст.1:9........................................................................................................... 25
VIA VITA EST
(Пътят е живот)................................................................................................................................... 27
“Да бъдеш или да не бъдеш?!”......................................................................................................... 28
Камен бряг – свещено място и “рай за децата на цветята”...................................................... 30
Завръщането на дърветата............................................................................................................. 32
Град се гради, но без градина не бива.......................................................................................... 32
Политици и психоаналитици.............................................................................................................. 34
Приписки.................................................................................................................................................... 35
Жезълът Дракон от Хакуин и Енсо от Банкей............................................................................... 35
ПИР-ИН................................................................................................................................................ 38
Опит за Открит Дневник..................................................................................................................... 40

Rainbow_21-40.pdf

СътворЧЕСТво........................................................................................................................................ 45
Школа "ЕдинЕниЕ".............................................................................................................................. 45
Моят път.................................................................................................................................................... 45

Rainbow_41-45.pdf

Предложение №2................................................................................................................................ 49
Напътствия на Оризовите Братя,
живеещи в Дома на рисуваните камъни......................................................................................... 49

Rainbow_46-50.pdf

Съдържание........................................................................................................................................ 52

Rainbow_51.pdf

Rainbow_52_contents.pdf

Няма коментари:

Word of the Day

Article of the Day

This Day in History

Today's Birthday

In the News

Quote of the Day

Spelling Bee
difficulty level:
score: -
please wait...
 
spell the word:

Match Up
Match each word in the left column with its synonym on the right. When finished, click Answer to see the results. Good luck!

 

Hangman